Διαχείριση Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η Tersus Facility Services προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων µε χρήση press containers ή open top containers ή απορριμματοφόρων οχημάτων.
  • Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα) µε χρήση press containers ή open top containers. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούμε τον όγκο των “κοινών” απορριμμάτων που οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
  • Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών αποβλήτων µε τη χρήση μηχανημάτων μεταφόρτωσης, μεγάλων απορριμματοκιβωτίων (containers) και οχημάτων μεταφοράς, για την αποδέσμευση των απορριμματοφόρων από το μεταφορικό έργο και την πλήρη αξιοποίησή τους στο έργο συλλογής.
  • Υπηρεσίες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων µε χρήση ειδικών οχημάτων µε αρπάγη ή ανοικτών φορτηγών.