Ειδικά Οχήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων - Υποστηρικτικών Οχημάτων Ο.Τ.Α.

Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καλείται καθημερινά να καλύψει τεράστιες ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ή υποστηρικτικών εργασιών, λόγω των μεγάλων αστικών ιστών που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και της αυξημένης τουριστικής ροής σε αρκετά σημεία της χώρας µας. Η Tersus Facility Services διαθέτει ένα ολοκληρωμένο εύρος οχημάτων για την επίλυση των αναγκών αυτών όπως:

  • Απορριμματοφόρα Οχήματα
  • Πλυντήρια Κάδων Απορριμμάτων
  • Οχήματα Σάρωσης Δρόμων (Σάρωθρα)
  • Καλαθοφόρα και Ανυψωτικά Οχήματα
  • Εξοπλισμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
  • Ανατρεπόμενα Οχήματα
  • Υδροφόρα Οχήματα